Statut

WERSJA PDF

 

STATUT „FUNDACJI NA RZECZ ZAMKU KSIĄŻĘCEGO NIEMODLIN 1313”

  

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 • 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Arkadiusza Edwarda Majsterka, Annę Dorotę Majsterek, Artura Arkadiusza Majsterka, Adriana Arkadiusza Majsterka i Amandę Annę Majsterek w Łodzi, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janusza Kozłowskiego, dnia 02.12.2016 r., Repertorium Nr 4614/2016 oraz dnia 10.01.2017 r., Repertorium Nr 54/2017, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. nr 46, poz. 203 ze zmianami: Dz.U. z 2001r., nr 121, poz. 769, Dz.U. z 2001r., nr 120, poz. 1268, Dz.U. 2003r., nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2006r., nr 167, poz. 1398) oraz postanowień niniejszego statutu.

 • 2
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Niemodlin w województwie opolskim.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na mocy uchwały Zarządu Fundacji.
 • 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 • 5
 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji i wskazującymi jej nazwę
  i siedzibę.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 • 6

Celami Fundacji są:

 1. inspirowanie, promowanie i podejmowanie działań , zmierzających do restauracji i nadania nowych funkcji użytkowych zabytkowemu Zamkowi Książąt Niemodlińskich, posiadającemu wyjątkową wartość historyczną i kulturową;
 2. wspieranie działalności naukowej i badawczej związanej z historią Zamku Książąt Niemodlińskich na szerokim tle kulturowym Śląska Opolskiego;
 3. pogłębianie i popularyzacja wiedzy o historii obiektu i okolicy Niemodlina oraz wiedzy
  o tradycjach, kulturze i obyczajach miejscowej ludności;
 4. popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta i Gminy Niemodlin;
 5. ochrona, opieka, przywracanie do stanu pierwotnego i zapobieganie niszczeniu zabytków architektury, dzieł sztuki, dóbr kultury, miejsc kultu religijnego, obiektów o znaczeniu historyczno – kulturalnym;
 6. nadawanie zabytkom architektury, dziełom sztuki, dobrom kultury i obiektom o znaczeniu historycznym nowych funkcji użytkowych i ich efektywne wykorzystanie dla dobra społeczności lokalnej, a także wspieranie działań w tym zakresie;
 7. działania edukacyjne na polu historii, kultury i sztuki;
 8. działania edukacyjne dotyczące poznawania Europy oraz wspieranie działań propagujących wiedzę o funkcjonowania Unii Europejskiej;
 9. propagowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, kulturalnej, społecznej
  i gospodarczej;
 10. wspieranie i organizowanie przedsięwzięć artystycznych takich jak wystawy, prezentacje, koncerty;
 11. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji, a także na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 12. wspieranie i organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne;
 13. wspieranie ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 14. podejmowanie działań oraz czynności a także badań związanych z ustaleniem dziejów historycznych wcześniejszych właścicieli Zamku Książąt Niemodlińskich.
 • 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie funduszy i dotacji, w tym z programów Unii Europejskiej, na prace adaptacyjne i remontowe w celu restauracji i ochrony Zamku w Niemodlinie;
 2. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz krajowymi
  i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji lub zamierzają i mogą taką działalność prowadzić;
 3. inicjowanie, organizowanie i wspieranie gromadzenia dokumentacji i bibliografii dotyczącej Zamku w Niemodlinie oraz zabytków Miasta i Gminy Niemodlin;
 4. inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć, mających na celu ochronę wartości kultury materialnej i intelektualnej regionu, a w szczególności najbliższej okolicy Niemodlina;
 5. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz kultury i sztuki, polegających
  w szczególności na organizacji i wspieraniu wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych
  i artystycznych na terenie Zamku w Niemodlinie jak również organizowanie ekspozycji muzealnych, wystaw, plenerów, konkursów i sesji naukowych;
 6. działania w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania polegające na organizowaniu i wspieraniu szkół, szkoleń, kursów, seminariów i wykładów w dziedzinach objętych celami Fundacji;
 7. granty naukowo – badawcze;
 8. darowizny;
 9. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji, a także na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego;
 10. uczestnictwo w projektach i programach unijnych i innych, w zakresie objętym celami Fundacji;
 11. współprace z wolontariuszami zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • 8.
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może przystępować do projektów i programów rządowych, pozarządowych oraz unijnych.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 • 9.
 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) wpłacony przez Fundatorów w sposób następujący:

– Arkadiusz Majsterek              – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

– Anna Majsterek                     – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

– Artur Majsterek                      – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

– Adrian Majsterek                   – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

– Amanda Majsterek                 – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działania.

 1. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na działalność gospodarczą.
 • 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych, rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby prawne i fizyczne, krajowe i zagraniczne;
 2. dotacji, grantów i subwencji, w tym dotacji unijnych;
 3. imprez publicznych, ze zbiórek i loterii;
 4. z majątku Fundacji;
 5. prowadzonej działalności gospodarczej.
 • 12.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały uzyskany przez Fundację dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów służącej tym celom administracji Fundacji.

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji

 • 13.
 1. Organami Fundacji są:
 2. Rada Fundacji;
 3. Zarząd Fundacji.
 4. Wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji ustala Rada Fundacji.
 5. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 • 14.
 1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, natomiast Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Rada Fundacji składa się z 2-10 członków.
 3. Radę Fundacji powołują Fundatorzy pisemną uchwałą podjętą przez co najmniej trzech Fundatorów, przy czym w przypadku śmieci, któregokolwiek z Fundatorów decyzję w tym zakresie podejmować będą jego spadkobiercy.
 4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas określony 5 lat. Liczba następujących po sobie kadencji, na które mogą zostać powołani członkowi Rady Fundacji jest nieograniczona.
 5. Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 6. Członkami Rady Fundacji mogą zostać Fundatorzy.
 7. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:
  1. Sylwia Ewa Borusowska-Wilczyńska
  2. Maciej Stefan Adamczewski
 • 15.
 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
 2. z chwilą śmierci;
 3. z chwilą pisemnej rezygnacji z członkostwa.
 4. Odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku pisemnej uchwały podjętej przez co najmniej trzech Fundatorów, przy czym w przypadku śmierci, któregokolwiek z Fundatorów decyzję w tym zakresie podejmować będą jego spadkobiercy.
 • 16.
 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku kalendarzowym.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
 6. W posiedzeniach Rady Fundacji może brać udział z głosem doradczym Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
 7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych, o ile niniejszy statut nie przewiduje większości kwalifikowanej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego.
 8. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
 9. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół obejmujący co najmniej listę obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, podjęte uchwały i ewentualnie zgłoszone zdania odrębne.
 10. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcje nieodpłatnie.
 • 17.
 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
  a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji;
  b) uchwalania regulaminów pracy Rady Fundacji i Zarządu Fundacji;
  c) wyrażanie opinii o realizacji celów Fundacji i w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
  d) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Fundacji;
  f) udzielanie opinii dla Zarządu Fundacji dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub obciążanie majątku Fundacji kwotą przekraczającą 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych;
  g) propagowanie celów, dla których powstała Fundacja;
  h) inicjowanie kierunków działalności Fundacji.
 • 18.
 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, powołanym na okres 3 lat, składającym się co najmniej z 1 osoby, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek także pozostałych Członków Zarządu.
 3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Fundacji.
 • 19.
 1. Zarząd Fundacji kieruje pracą Fundacji, odpowiada za realizację jej celów i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  c) sporządzanie rocznych sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzania;
  d) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
  e) zarządzanie majątkiem Fundacji;
  f) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i przysporzeń;
  g) organizowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 • 20.
 1. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Fundacji.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 • 21.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu – samodzielnie, przy czym w przypadku zaciągania zobowiązań lub nabycia prawa o wartości powyżej kwoty 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa co najmniej dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, może ustanowić pełnomocnika.
 • 22.

W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą:

 1. Joanna Kardasińska – jako Prezes Zarządu Fundacji;
 2. Anna Rozwadowska-Machul – jako Członek Zarządu Fundacji.

 

Rozdział V

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

 • 23.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, na zasadach określonych
  w obowiązujących przepisach prawnych.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:
  a) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z;
  b) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.30.Z;
  c) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A;
  d) Przygotowanie i podawanie napojów 56.30.Z;
  e) Wydawanie książek 58.11.Z;
  f) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
  g) Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
  h) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z;
  i) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z;
  j) Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z;
  k) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A;
  l) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;
  m) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z;
  n) Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z;
  o) Działalność muzeów 91.02.Z.;
  p) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z;
  r) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.
 • 24.
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej uzyskany przeznaczany jest na finansowanie działalności statutowej.
 2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji
  i umarzaniu wg obowiązujących zasad.
 3. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 • 25.
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania oraz po uzyskaniu pisemnej opinii od Fundatorów, niebędących członkami Rady Fundacji.
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 • 26.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Uchwałę o przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Fundacji, po uzyskaniu pisemnej opinii od Fundatorów, niebędących członkami Rady Fundacji.
 3. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
 • 27.

Decyzję o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji po uzyskaniu pisemnej zgody od co najmniej trzech Fundatorów, przy czym w przypadku śmieci, któregokolwiek z Fundatorów decyzję w tym zakresie podejmować będą jego spadkobiercy.

 • 28.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

 

Fundatorzy:

 

Arkadiusz Edward Majsterek

Anna  Dorota Majsterek

Artur  Arkadiusz Majsterek

Adrian Arkadiusz Majsterek

Amanda  Anna Majsterek